Budowa domku letniskowego w 2021 roku – ważne informacje

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Budowa domku letniskowego w 2021 roku – ważne informacje
Jak kupić?Nieruchomości

Budowa domku letniskowego to jedno – ważne, aby wszystko przebiegło legalnie i zgodnie z prawem. Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia budowlanego należy złożyć odpowiednie zgłoszenie do stosownego organu i dołączyć wszystkie potrzebne dokumenty.

Zgłoszenie budowy

Przed przystąpieniem do budowy domku letniskowego należy zgłosić taki zamiar do organu administracji architektoniczno-budowlanej (jest to kolejno starosta/prezydent miasta na prawach powiatu, wojewoda, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego). 

Zgodnie z art. 29 pkt 16 ustawy Prawo budowlane wymaga zgłoszenia budowy wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki

W związku z tym należy pamiętać, że ustawodawca jasno określa, jaką powierzchnię może zajmować budynek. Wobec powyższego, jeśli metraż będzie większy niż ten wskazany w ustawie lub budynek nie będzie parterowy (przez słowo „parterowy” rozumie się tutaj pierwszą kondygnację naziemną), konieczne będzie wystąpienie o zgodę na budowę do organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Potrzebne dokumenty

Zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą, a dokładnie z art. 30 pkt 2 i art. 30 pkt 2a, w zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Kiedy już postanowimy zgłosić budowę do stosownego organu, do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, odpowiednie szkice lub rysunki oraz pozwolenia, uzgodnienia i opinie, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów.

Wzór formularza zgłoszeniowego znajduje się na stronie internetowej urzędu miasta lub starostwa powiatowego.

Termin

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej może wnieść sprzeciw. Do rozpoczęcia budowy można przystąpić, jeśli wskazany wyżej organ nie wniósł sprzeciwu w zakreślonym terminie. Jeśli nie dołączyłeś odpowiednich dokumentów, możesz zostać wezwany do uzupełnienia braków w określonym czasie.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga przysługuje podatnikowi (ważne jest określenie, kim jest podatnik w rozumieniu ustawy, a mianowicie jest to podatnik podatku dochodowego, który rozlicza się na formularzach PIT-36 albo PIT-37 lub według 19% podatku liniowego, rozliczający się na formularzu PIT-36L, oraz podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-28, tj. płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), będącemu właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, tj. budynku wolno stojącego albo budynku w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego potwierdza, że dom letniskowy może być budynkiem mieszkalnym w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, kiedy będzie wykazane, że właściciel i jego bliscy użytkują lokal do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych.

Zgodnie z powyższym, dla oceny możliwości skorzystania z ulgi należy ustalić, czy w danym budynku podatnik będzie realizował swoje cele mieszkaniowe, czy tylko potrzebny związane z rekreacją i wypoczynkiem.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.
  2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2020 r., poz. 1426.
  3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, Dz. U. z 2020 r., poz. 22.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*