Zwolnienie od kosztów sądowych – kiedy można i jak wnioskować?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Zwolnienie od kosztów sądowych – kiedy można i jak wnioskować?
Jak kupić?Nieruchomości

Postępowanie sądowe może nieść za sobą straty finansowe, często dużo bardziej dotkliwe niż można się spodziewać. Dlatego warto zapoznać się z możliwością redukcji ewentualnych kosztów sądowych, jaką daje przywilej zwolnienia od kosztów sądowych.

Postępowanie cywilne

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z jej zapisem, Sąd może zwolnić stronę postępowania od kosztów sądowych w całości lub tylko w części. 

W pierwszym przypadku strona postępowania zostaje całkowicie zwolniona z obowiązku dokonania opłat sądowych, które wraz ze stosowną decyzją obciążają Skarb Państwa. W drugim natomiast obowiązek uiszczenia stosownej opłaty jest również pochodną decyzji Sądu, który decyduje o wymiarze kosztów spoczywających na stronie postępowania. Częściowe zwolnienie z kosztów sądowych może odnosić się zarówno do ułamka/procentu regulaminowej kwoty, pojedynczych opłat lub wydatków składających się na całość obligatoryjnych kosztów. Co ciekawe, zwolnienie od kosztów sądowych nie dotyczy zwrotu kosztów postępowania dla przeciwnika procesu sądowego.

Zwolnienie od kosztów sądowych – szczegółowe informacje

O zwolnienie od kosztów sądowych może domagać się każda osoba fizyczna, gdy złoży oświadczenie informujące o tym, że uiszczenie kosztów sądowych narazi na uszczerbek utrzymanie konieczne siebie i własnej rodziny. Podobnie jest w przypadku osób prawnych czy jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną. Wniosek zgłoszony w formie ustnej podczas posiedzenia lub pisemnej, co rekomendują prawnicy, powinien zawierać następujące elementy:

•    odpowiedni tytuł pisma – „wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych”,

•    dane kontaktowe osoby składającej wniosek,

•    wskazanie przeciwnej strony procesu,

•    wskazanie sądu, do którego wnosi się pismo,

•    wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, precyzujący formę zwolnienia, o jakie strona postępowania się ubiega – całkowite lub częściowe – który można pobrać z oficjalnej strony Ministerstwa Sprawiedliwości,

•    oświadczenie o trudnej sytuacji finansowej – również dostępne na oficjalnych serwerach Ministerstwa Sprawiedliwości,

•    podpis strony postępowania,

•    załączniki (wypełniony druk oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania oraz dokumenty wykazujące sytuację majątkową i wysokość dochodów wnioskodawcy, np. PIT, oświadczenie pracodawcy, decyzja organu administracyjnego).

Warto zauważyć, że wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych nie podlega opłacie sądowej i powinien zostać złożony w ciągu tygodnia. Sąd może go odrzucić w przypadku, gdy uzna, że jest bezzasadny, zawiera błędy formalne lub pojawiły się wątpliwości dotyczące stanu posiadania majątkowego wnioskodawcy. Od decyzji sądu przysługuje zażalenie.

Postępowanie karne

Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu karnym reguluje rozdział 69 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Podobnie jak w przypadku postępowania cywilnego, o zwolnienie od kosztów sądowych może domagać się osoba fizyczna, narażająca siebie oraz najbliższą rodzinę na uciążliwe konsekwencje bytowe. Procedura wnioskowania o zwolnienie od kosztów sądowych jest w tym przypadku taka sama, jak w postępowaniu cywilnym.

Zdjęcie główne: EKATERINA BOLOVTSOVA/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*